Upload Image...

สารสกัดช่วยนอนหลับ (Healthy Sleep)

L-Theanine (แอล-ธีอะนีน)

จะช่วยกระตุ้นการผลิตของคลื่นอัลฟ่าในสมอง
ทำให้สมองมีการปล่อยคลื่นอัลฟ่า (a-wave) มากขึ้นและลดการปล่อย
คลื่นเบต้า (B-wave) ลง ซึ่งทำให้สมองเกิดการผ่อนคลาย
และลดความเครียด.

ประโยชน์จากสารสกัดช่วยนอนหลับ