สารสกัดบำรุงสมอง (Brain)

จากการทดสอบพบว่านักเรียนแพทย์รับประทาน Bacognize ที่ 300 มก./วัน เป็นระยะเวลา
6 สัปดาห์ โดยวัดจากการทำแบบทดสอบวิธีแรกคือ Digit Span Backward test และวิธีที่สอง
คือ Logical memory test พบว่ากลุ่มนักเรียนแพทย์มีประสิทธิภาพด้านความจำดีเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม แสดงว่า Bacognize สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านความจำ
และการทำงานของสมองได้