บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

ได้มีการจัดอบรมพนักงาน เรื่องหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพราะบริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย สุขอนามัยที่ดี และการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี