Lifeplus Pharmaceutical

งานบุญประจำปี 2021 ของ บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ณ โครงการมาริโกลด์แวร์เฮ้าส์ โกดังที่ 5 – 8 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีทั้งพิธีสงฆ์แบบศาสนาพุทธ พิธีพราหมณ์ และพิธีตามแบบศาสนาอิสลาม